بازدید مهندس مدبر، شاملو و مسئولان شهرستان اسلامشهر از پروژه استادیوم پنج هزار نفری