هیئت رئیسه
رئیس:پیام نظر

 عوامل اجرایی
نام و نام خانوادگی مسئولیت تلفن تماس نمابر
فرهاد قارلقی معاون فنی و ورزشی 56143015 56143013
معصومه  ممتازی معاون ورزش بانوان 56143444 56143013
حجت  رسولی معاونت اداری 56143014 56143013
آرزو  آقازاده امور مالی 56143014 56143013
محمدرضا صادقی روابط عمومی 56146413 56143013
فرحناز  بلوک بازرسی و نظارت 56135761 56143013
صفرعلی محمدی امور باشگاه ها 56143861 56143013
معصومه  احترام امور اداری 56143014 56143013
داود  بخشی امور جوانان 56143014 56143013
بیت اله شکری فنی و عمرانی 56154098 56143013
کبری حیدری دبیرخانه 56143014 56143013
میترا محمدی آموزش 56143014 56143013
اعظم السادات موسوی آمار 56143014 56143013
زهرا  حسینی خدمات پزشکی ورزشی 56146413 56143013
زهرا چراغی خدمات