استقبال از سید شاهین موسوی
 
سید شاهین موسوی بوکسور المپیکی شهرستان اسلامشهر به وطن بازگشت
 
با حضور نماینده اداره ورزش آقای رسولی معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر، المپین ارزنده کشور سید شاهین موسوی مورد استقبال قرار گرفت.
 
روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان اسلامشهر