اسلامشهر برسکوی نخست لیگ بزرگسالان پینگ پنگ توابع استان تهران

لیگ بزرگسالان پینگ پنگ توابع استان تهران به میزبانی اسلامشهر برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان اسلامشهر، لیگ بزرگسالان پینگ پنگ توابع استان تهران با حضور ۶۴نفر شرکت کننده و ۸تیم از توابع استان تهران در خانه پینگ پنگ اسلامشهر برگزار شد.
حضور صابری رییس هیات پینگ پنگ استان تهران، قارلقی معاون اداره ورزش و جوانان، جاوید رییس هیات پینگ پنگ اسلامشهر، نادری دبیر هیات و مربیان و قهرمانان حائز اهمیت بود.
این رقابتها در فضای بسیار صمیمی و گرم برگزار شد و در نهایت تیمها به ترتیب ذیل حائز مدال شدند:
مقام اول: اسلامشهر
مقام دوم: شهریار
مقام سوم: رباط کریم