هیات اسلامشهر برترین هیات ورزش همگانی استان تهران شد

 
هیات اسلامشهر برترین هیات ورزش همگانی استان تهران شد
 
به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان اسلامشهر ، هیات های اسلامشهر وشمال شرق با کسب 98 امتیاز، برترین هیات های فصل زمستان هیات ورزشهای همگانی استان تهران شدند.
به گزارش هیات ورزشهای همگانی استان تهران، براساس ارزیابی سه ماهه کلیه هیات های همگانی استان درسه ماهه چهارم سال که براساس شاخص های مورد نظر هیات انجام شده شد، پس از هیات های اسلامشهر و شمالشرق که به طور مشترک برترین هیات های این فصل استان تهران شدند، هیات رباط کریم نیز با کسب 60 امتیاز در رده دوم این ارزیابی قرار گرفت.
همچنین کمیته بازی های فکری، برترین کمیته زمستان هیات ورزشهای همگانی استان تهران شد. براساس عملکرد سه ماهه چهارم هیات ورزشهای همگانی استان تهران، کمیته بازی های فکری با کسب 81 امتیاز به عنوان کمیته برتر زمستان هیات استان معرفی گردید. کمیته آمادگی جسمانی نیز با کسب 80 امتیاز در رده دوم این ارزیابی قرار گرفت.
لازم به ذکر است این امتیازات براساس تحویل به موقع عملکرد و فعالیت های هیات ها و کمیته ها به آنان تعلق گرفته است.